Facultatea de Stiinte Economice

Program de master   AUDIT ȘI CONTROL PUBLIC ȘI PRIVAT

Domeniul de studiu: Contabilitate

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă IF (acreditat)

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

ADMITERE 2019 - 2020

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti în domeniul auditului și controlului public și privat cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a cunoștințelor de audit și control , pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în acest domeniu.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Standarde de audit financiar, Audit public și control intern, Management și audit al resurselor umane, Managementul și auditul proiectelor europene, Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar, Eșantionare în audit, Audit intern al instituțiilor publice.

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice auditului și controlului în instituțiile publice și private
 • Planificarea, organizarea, coordonarea auditului și controlului în instituțiile publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea de audit și control în instituțiile publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea de audit și control în instituțiile publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în activitatea de audit și control din instituțiile publice și private
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Auditor financiar
 • Controlor de gestiune  
 • Auditor intern  
 • Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Analist financiar
 • Auditor intern in sectorul public

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Sus