Facultatea de Stiinte Economice

Program de master MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM

Domeniu de studiu: Administrarea afacerilor

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență– IF

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite : 120

ADMITERE 2019 - 2020

Necesitatea acestui program de studii rezidă din nevoia permanentă de specialişti pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă din perspectiva domeniului turism, comerț și servicii.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Management pentru afaceri in comerț si turism, Comerț internațional, Finanţarea afacerilor în comerț și turism, Afaceri şi antreprenoriat în comerț și turism, Managementul destinațiilor turistice, Managementul calităţii în comerţ şi turism.

Competente profesionale

  • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism
  • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul afacerilor în comerț și turism
  • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
  • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în managementul afacerilor în comerț și turism
  • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în managementul afacerilor în comerț și turism

Competențe transversale

  • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului afacerilor în comerț și turism
  • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul afacerilor în comerț și turism
  • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

Absolvenții programului de studiu îți dezvoltă capacitățile antreprenoriale în domeniul managamentului turismului și serviciilor, managementul comerțului, în domeniul marketing turistic și merchandasing putând ocupa funcții precum analist financiar, asistent analist, specialist organizare, analist organizare.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Sus