Noutăţi

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ - Aferent proiectului „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă” – SUCCES - ID MySMIS

succes

header

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Aferent proiectului Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES ’’

ID MySMIS 122555

 

               Proiectul „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES’’ – cod proiect 122555, cofinanțat  din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat sub codul POCU/320/6/21/122555 în cadrul Axei prioritare nr.  6 - Educație și competențe, Prioritatea de invesții, Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate este implementat de Universitatea Danubius, impreuna cu partenerii sai (P1 - Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, P2 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, P3 - SIVECO București) incepand din luna februarie 2019 si, prin activitatile sale, urmareste - asigurarea unei instruiri axate pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizate și diversificate, dezvoltate în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, impreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

Grupul tinta este reprezentat de:

 • 300 de studenți în ani terminali din ciclurile de studii licență/master selectați, din care minimum 62 de studenți aparținând de grupuri vulnerabile.
 • 60 de studenti - Universitatea “Danubius” din Galati din care 12 vor face parte din grupuri vulnerabile. Toți studenții selectați vor beneficia de implementarea cursurilor complementare dezvoltate în cadrul proiectului.

Conditii de eligibilitate

La selecție pot participa studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • Sunt înmatriculați în cadrul Universității Danubius din Galați, Lider în cadrul prezentului proiect;
 • Au domiciliul în mediul rural sau urban, în Regiunea de Sud-Est a României;
 • Sunt cetățeni români sau ai unui stat membru al Uniunii Europene;
 • Au disponibilitatea de a participa la activităţile prevăzute în Proiect;
 • Nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte de cursuri de formare profesională;
 • Sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecţie.

   Dosarul de inscriere cuprinde:

 • Copie după CI/BI al studentului;
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Anexa nr.1 - Cerere de inscriere in grupul tinta;
 • Anexa nr.2 - Declaratie disponibilitate;
 • Anexa nr.3 - Declaratie apartenenta grup tinta;
 • Anexa nr.4 - Declaratie de evitare a dublei finantari
 • Anexa nr.5. Adeverinţă student apartenență grup țintă, eliberată de universitate privind statutul de student, cu datele de identificare (nume, prenume, forma de învățământ, anul de studii, domeniul de pregătire, specializarea);
 • Anexa nr.8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020.

     IMPORTANT:

 • Documentele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot ridica de la expertul grup țintă.
 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate şi va semna fiecare anexă.
 • Dosarul de candidatura se depune la Expertul Grup Țintă.
 • Responsabilul grup tinta va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate.
 • Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate anterior şi au dosarele complete.

Pentru mai multe detalii despre inscrierea in grupul tinta al proiectului, o puteti contacta pe Dna. Pudilic Simona, Responsabil GT, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Intocmit,

Draganescu Oana Adina, Expert campanie informare grup ţintă S

Intocmit,

Pudilic Simona, Responsabil grup tinta S

footer copy copy

Citeşte mai departe ...

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE, SUBIECT CONTROVERSAT ÎN PRACTICA INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI A AGENȚILOR ECONOMICI DIN ROMÂNIA

GDPR 2Deși a trecut un și jumătate de punere în aplicare a Regulamentului general privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), încă există multe semne de întrebare cu privire la rolul responsabilului cu protecția datelor, înțelegerea și implementarea politicilor de protecție a datelor la nivelul instituțiilor publice și agenților economici din România, semnificația sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri dispuse de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (ANSPDCP), consecințele nerespectării prevederilor GDPR precum și cu privire la aspecte sectoriale precum jurnalism, relații de muncă, dreptul la uitare/ stergere, avocaturii etc.

GDPR 1

A treia ediție a Conferinței naționale cu tema ”Comunități virtuale în epoca Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)”, eveniment organizat de Universitatea ”Danubius” în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”al Academiei Române,  Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE)a oferit ocazia unor dezbateri deosebit de interesante cu privire la problematica repsectării reglementărilor care protejează datele cu caracter personal.

GDPR SALA

Au fost prezentate chestiuni de actualitate de către specialiști în domeniul juridic și în domeniul protecției datelor cu caracter personal, din perspective multiple, pornind de la principiile enunțate în GDPR,  la aspecte controversate din practica tuturor instituțiilor și  agenților economici care au calitatea de operatori și până la hotărârile recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, în această materie.

Reafirmând onoarea și plăcerea de a organiza asemenea evenimente științifice cu adevărat utile comunității, Rectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ,  a deschis Conferința prin prezentarea unor rezultate ale propriei cercetări științifice, abordând problematica respectării datelor cu caracter personal în contextul inteligenței artificiale.

Protecția datelor cu caracter personal în cadrul relațiilor de muncă a fost dezbatută  din perspectiva principiilor generale ale GDPR, domnul prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU, prezentând auditoriului principalele situații concrete din domeniul relațiilor de muncă cu referire la temeiul prelucrării datelor. Astfel, s-au discutat aspecte practice privind procesul de recrutare (prin surse proprii, prin site-uri specializate, societăți de consultanță, cv-uri nesolicitate), stabilirea documentelor necesare în procesul de recrutare și principiul reducerii la minimum a datelor, programele de monitorizare (geolocalizare, monitorizare video, monitorizarea activității efective la locul de muncă). S-a subliniat faptul că temeiul juridic al prelucrării datelor prin consimțământul angajatului ar trebui evitat. În final, s-a subliniat importanța ședințelor de conștientizare pe care responsabilul cu protecția datelor trebuie să le realizeze cu personalul propriu, ca măsură de evitare a riscurilor.

GDPR AVOCAT BV

De asemenea, păstrând registrul  protecției datelor cu caracter personal în domeniul relațiilor de muncă,  doamna Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE, Decan al Facultății de Drept a Universității ”Danubius” a prezentat două studii de caz din practica judiciară recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza Bărbulescu c. Romania și Lopez Ribalda c. Spania, subliniind aspecte controversate din aceste hotărâri ale instanței europene în materia încălcării art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului care protejează dreptul la  viața privată și de familie.

Dr. Irina ALEXE, cerectător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române,  abordând tema Experiențe ale amenzilor administrative din România în domeniul GDPR,  a subliniat elemente de interes pentru operatori cu privire la consecințele încălcării dispozițiilor GDPR, astfel:

 • nu au fost aplicate amenzi contravenționale autorităților sau organismelor publice ori asimilaților acestora
 • 7 operatori sancționați prin amenzi contravenționale, toți din sectorul privat: 3 în domeniul serviciilor financiar-bancare ; 2 în domeniul juridic; 1 în domeniul industrial ; 1 în domeniul hotelier.
 • 8 amenzi aplicate în România – GDPR
 • totalizează echivalentul în lei a 329.500 euro
 • valori cuprinse între 1.000 și 150.000 euro
 • 3 amenzi au fost aplicate împreună cu alte măsuri corective
 • importanța respectării și garantării, de către operator, a drepturilor persoanelor vizate dar și a principiilor de protecție a datelor
 • luarea acelor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care să garanteze că riscul de prelucrare a datelor a fost evaluat în mod corect pentru a asigura o protecție adecvată a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice
 • capacitatea administrativă a ANSPDCP nu este foarte ridicată pentru a putea efectua investigații la toți operatorii și, în context este foarte important modul de sesizare a acesteia.
 • absența unui registru public, ușor accesibil și facil de înțeles, al tuturor măsurilor corective aplicate în temeiul regulamentului
 • chiar și în lipsa registrului, este important ca informațiile publice furnizate să se refere de fiecare dată la temeiul legal, la descrierea faptelor, la descrierea tuturor măsurilor dispuse pentru fiecare caz în parte, la eventualele contestări ale măsurilor corective aplicate și la modul de soluționare a contestațiilor
 • comunicate publice, un tabel incomplet sau un ghid general cu întrebări și răspunsuri nu sunt suficiente
 • scopul: prevenirea încălcărilor și îndrumarea aplicării unitare a dispozițiilor în materia protecției datelor
 • GDPR ALEXANDRA

Despre Rolul factorului uman în asigurarea protecției datelor personale prelucrate în cadrul comunităților virtuale,  drd. Alexandra PANĂ – Universitatea Carlos III Madrid, Spania, a concluzionat: ”în tot acest circuit, rolul factorului uman este primordial: de la momentul proiectării platformei digitale, pe tot parcursul creării și gestionării comunității virtuale, dar și în fiecare activitate ce implică membrii comunității, se va reflecta necesitatea de a acționa cu bună credință și în spiritul protejării dreptului la viață privată. Așadar, deși la prima vedere întreaga activitate a unei comunități virtuale pare a fi susținută de platforme digitale și aplicații informatice specifice, în realitate factorul uman joacă cel mai important rol în procesul de prelucrare a datelor personale încredințate de membrii comunității: pornind de la proiectarea instrumentelor digitale, apoi de la decizia de colectare, la decizia de prelucrare și stabilirea scopului prelucrării, până la momentul ștergerii sau transferului acestor date către un alt operator, factorul uman analizează, decide și acționează, afectând sau respectând dreptul fundamental al omului de a fi protejat în toate aspectele ce țin de viața sa privată și, implicit, de securitatea datelor personale. ”

GDPR FLORIAN

Lect. univ. dr. Raul Felix HODOȘ , cadru didactic la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, a prezentat lucrarea Libertatea de exprimare și limitele ei în spațiul Comunităților virtuale, realizând o comparație între două tipuri de mesaje publice postate pe o rețea socială, soluțiile fiind divergente în cele două studii de caz prezentate.

Domnul Av. Dr. Andrei SĂVESCU a prezentat tema Vânzarea datelor personale cu respectarea GDPR, concluzionând: aprecierea cu privire la compatibilitatea scopurilor lasă deschisă posibilitatea transmiterii datelor cu caracter personal, însă preocuparea pentru protejarea nu doar a drepturilor, ci și a susceptibilității persoanelor vizate trebuie să fie constantă. Transmiterea datelor justificată de interesul legitim este posibilă, însă nivelul de exigență trebuie să fie ridicat. Avem convingerea că Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și instanțele judecătorești, vor găsi un just echilibru între, pe de o parte, interesul operatorilor de a funcționa normal și, pe de alte parte, drepturile și susceptibilitățile  persoanelor vizate.

Daniela CIREAȘĂ,  consultant în protectia datelor,  a prezentat tema Relații și atitudini între responsabilul cu protecția datelor (DPO) și operator precum și în raporturile dintre operatori - aspecte practice, realizând o radiografie a relației dintre operator și responsabilul cu protecția datelor prezentând cazuri practice în care DPO este angrenat în impunerea respectării GDPR.

gdpr dana

Domna Daniela CIREAȘĂ a anunțat apariția unui instrument util responsabililor cu protecția datelor: un volum de  GDPR aplicat.

Deosebit de interesante au fost si intervențiile:

Silviu - Dorin ŞCHIOPU – Asist. univ. dr. Universitatea Transilvania – Brașov: Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală după hotărârile Curţii de Justiție a Uniunii Europene în cauzele GC şi alții (C‑136/17) şi Google (C‑507/17)? Towards a Re-Configuration of the Right to be Digitally Forgotten after the Court of Justice of the European Union’s Judgments in Cases GC and Others (C‑136/17) and Google (C‑507/17)?

Bogdan PANAIT –  ”Jurnalismul sub efectele GDPR: libertatea de exprimare și dreptul la protecția datelor”

Drd. Alexandru GEORGESCU:  Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul monitorizării salariaților

Conf. univ. dr. Nicolae Dragos PLOEȘTEANU (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”) , Darius FARCAS – expert achiziții publice, Aspecte privind principiul privacy by design și achizițiile publice. Studiu de caz

Raul MIRON, Privire critică asupra ghidului de bune practici privind principalele obligații ale avocaților conform GDPR.

Lucrările prezentate în cadrul acestei conferințe vor fi publicate în Revista Pandectele Române, editată de WOLTERS KLUWER .

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

COMUNICAT DE PRESĂ - Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

activ

header

COMUNICAT DE PRESĂ

Octombrie 2019

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

 

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, alături de Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța,  implementează proiectul Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune  compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura  activa pentru cresterea participarii  studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate,  care se va derula în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021 și are o valoare totala eligibila de: 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

In cadrul acestui proiect, grupul țintă este format din 440 de studenți cu domiciliul/rezidența în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE;  75 de cadre didactice din universitățile partenere (categoriile: personal didactic din invatamantul superior si personal implicat in dezvoltarea de programe de studii din invatamant tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate); 100 elevi cu domiciliul/rezidenta în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE. Din cei 440 de studenti, 360 de studenti se regasesc in cel putin una din urmatoarele categorii: studenti netraditionali, cu domiciliul/rezidenta in mediul rural, romi, studenti cu CES.

Din partea Universității Danubius, în calitate de Beneficiar, vor fi selectați 140 de studenti si 10 cadre didactice de la urmatoarele facultati: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale. Cele 10 cadre didactice din GT vor urma un program de perfectionare profesionala, sub forma unui program postuniversitar, dezvoltat de P2.

De asemenea, cei 140 de studenti din GT vor participa la activitati de  de informare si de consiliere profesionala, dar vor beneficia si de o campanie de constientizare care va contribuie la sprijinirea accesului la invatamantul tertiar.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice: 1. O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor in invățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni; 2. O.S.2: Creșterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate; 3. O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Pentru a obține mai multe informații despre condițiile de eligibilitate în vederea selectării în grupul țintă al proiectului, vă rugăm să îi contactați pe experții selectare GT, Dna. Frigioiu Mihaela (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) și Dl. Munteanu Cristi (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)  sau pe Dna. Oana Drăgănescu (Responsabil grup țintă) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Intocmit,

Frigioiu Mihaela, Expert selectare GT

Munteanu Cristinel, Expert selectare GT

Avizat, Draganescu Oana, Responsabil GT

Citeşte mai departe ...

DL. VASILE SOARE - AMBASADOR EXTRAORDINAR SI PLENIPOTENTIAR AL ROMANIEI ÎN FEDERAȚIA RUSĂ, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

AFIS DECERNARE DHC VASILE SOARE. NOIEMBRIE 2019

 

Comunitatea academică Danubius este onorată să acorde cea mai înaltă distincție, titlul de Doctor Honoris Causa,  domnului  Vasile Soare,  un reper de o valoare incontestabilă pentru românismul de pretutindeni prin energia depusă în demersurile sale şi prin realizările unice din cariera diplomatică de până acum (Laudatio).

În întreaga sa carieră de până acum, Excelenţa Sa, Domnul Ambasador Vasile Soare, a promovat și dezvoltat identitatea culturală şi lingvistică a românilor din spaţiul fostei Uniuni Sovietice, dedicându-şi totodată energia prezervării memoriei eroilor români căzuţi pe frontul de est în cel de-al Doilea Război Mondial, onorând astfel jertfa lor de sânge pentru Patrie şi Neam. (Laudatio)

Ceremonia va avea loc pe data de 19. 11. 2019, ora 11. 30, Sala Senatului Universității ”Danubius”.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Apreciere din partea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

 

DIPLOMA DE APRECIERE CNRED

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a înmânat colaboratorilor, autorităților publice, instituțiilor de învățământ superior, organismelor profesionale, Certificate de apreciere pentru parteneriatul constant și rolul activ în dezvoltarea și susținerea recunoașterii studiilor.

Potrivit informațiilor de pe siteul CNRED, ”CNRED va continua să promoveze bunele practici naționale privind recunoașterea profesională și academică în corelare cu standardele și cerințele internaționale, în vederea furnizării, către cetățeni, a unui serviciu public de calitate, transparent și coerent.”

Universitatea ”Danubius” mulțumește CNRED pentru apreciere și îi urează  ”La cât mai mulți ani  de  Informare corectă – cheia recunoașterii studiilor”!

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus