Noutati

DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE, PROGRAM DE MASTER ADAPTAT NOILOR CERINTE ALE PIEȚEI MUNCII

 

 

POZA COMUNITATI

Înscrieri până pe data de 3 august!


                       Dezvoltarea componenței didactice a facultăților de Drept pentru a deveni atractive pentru studenții internaționali, pentru a oferi programe de studii moderne și necesare formării specialiștilor de care au nevoie profesiile actuale și viitoare născute din efervescența dinamicii pieței muncii naționale și internaționale reprezintă una dintre direcțiile strategice primordiale ale Facultății de Drept din cadrul Universității ”Danubius” din Galați.

Programul de studii universitare de master Dreptul Comunităților Virtualeeste un program de master profesional, cu o durată de 1,5 ani – 3 semestre, 90 ECTS.

TAXA DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 10% PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ DIN

 • Planul de învățământ al programului de studii universitare de master Dreptul comunităților virtuale este structurat pe trei semestre, 90 de credite, si cuprinde următoarele discipline de studiu (obligatorii, opționale și facultative)care abordează, într-o manieră flexibilă și modernă următoarele discipline:
 • Teoria generală a dreptului comunităților virtuale;
 • Dreptul comerțului electronic;
 • Dreptul consumatorului în spațiul virtual;
 • Platforme de comunicare online;
 • Soluționarea alternativă a litigiilor – negocierea, arbitrajul, medierea, concilierea;
 • Legislația privind securitatea în mediul online;
 • Protecția drepturilor fundamentale în mediul virtual;
 • Antreprenoriat și administrarea afacerilor în spațiul virtual;
 • Infracțiuni informatice;
 • Prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice;
 • Investigarea infracțiunilor informatice;
 • Practica de specialitate;
 • Legislația comunicării în mediul online;
 • Protecția datelor cu caracter personal în mediul online;
 • Informatică juridică
 • Dreptul afacerilor în mediul online
 • Limba engleză;
 • Drepturile de autor și proprietatea intelectuală în cyberspace;
 • Elaborarea lucrării de disertație
 • Reglementarea juridică a platformelor Social Media;
 • Metode și tehnici de cercetare. Studii de caz.

TAXA DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 10% PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

      Disciplinele cuprinse în planul de învățământ al acestui program de master asigură atât dobândirea unor cunoștințe de specialitate specifice diferitelor discipline de drept public și de drept privat de interes pentru întreaga activitate derulată în mediul online cât și înțelegerea și aprofundarea unor aspecte juridice relevante înregistrate în practica recentă a instanțelor judecătorești naționale, europene, internaționale în materia comerțului electronic, a încălcării legii drepturilor de autor – plagiatul, a încălcării drepturilor consumatorilor în tranzacțiile on-line, a încălcării drepturilor fundamentale ale omului în spațiul virtual (dreptul la liberă exprimare, dreptul la viață privată etc. ), a încălcării normelor de drept penal cu referire la analiza unor grave infracțiuni săvârșite în mediul on-line, prin intermediul Internetului: hărțuire, frauda informatică, pornografie infantilă, spălarea banilor etc.

Posibile traiectorii în carieră (COR ISCO08, ESCO):

261903 expert jurist

261906 notar

261910 consilier armonizare legislativă

261911 expert armonizare legislativă

261912 analist armonizare legislativă

261913 registrator carte funciară

261914 revizor jurist

261915 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice

261916 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice

261917 executor bancar

261918 consilier proprietate industrială autorizat

261919 specialist proprietate intelectuală

261920 expert prevenire şi combatere a corupţiei

261921 consilier de probaţiune

261922 inspector de probaţiune

261923 asistent registrator principal

251301 specialist e-Afaceri

251302 specialist  e-Guvernare

251303 specialist e-Media

261901 executor judecătoresc

261902 expert criminalist

ESCO (Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor):

-          avocati societati comerciale;

-          manager continut web;

-          manager de comunitate online.

TAXA DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 10% PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

DETALII, ADMITERE

 

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PROGRAME DE MASTER PENTRU SPECIALIȘTI ÎN COMERȚ ȘI TURISM, SHIPPING, FINANȚE INTERNAȚIONALE, DOMENIUL FINANCIAR - CONTABIL ȘI AUDIT

poza admitere 2018 copy

 

Oferta educațională a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Danubius” este foarte amplă pentru anul universitar 2018- 2019.

Noile cerințe ale pieței muncii, exprimate prin vocea angajatorilor și a reprezentanților mediului de afaceri, reprezintă o prioritate pentru managementul acestei facultăți care s-a adaptat și a înființat programe de licență și de master care să formeze specialiști în domeniul economic, viitorii profesioniști de care au nevoie angajatorii din țară și din străinătate.

În functie de programul de master din cadrul Facultății de Științe Economice urmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România) FĂRĂ EXAMEN. (Management Financiar Public și Privat; Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European; Audit și Control Public șu Privat).

Pentru majoritatea programelor de master din cadrul acestei facultăți, există parteneriate încheiate cu:

C.C.F.R. (Camera Consultanților Fiscali din România)

C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România)

C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România)

 

 

TAXA DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25% PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

 

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII (durata studiilor 2 ani, IF), un program de master înființat la cererea mediului de afaceri de specialiști în acest domeniu.

Posibile traiectorii în carieră:manager în activitatea de turism; directori general, directori şi asimilaţi; conducător de întreprinderi mici din turism, activitate ospitalieră, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement; specialişti cu funcţii administrative şi comerciale; economişti etc.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

 

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF), program de master care își propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regională şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat. Mediul de afaceri are nevoie de profesioniști pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale din piaţa comună şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă atât din perspectiva instituţiile publice responsabile cât şi a entităţilor private.

Posibile traiectorii în carieră: manager în domeniul financiar-economic; director economic; cadru didactic universitar; expert contabil; cercetător; consultant financiar; analist financiar; inspector şef în administrația publica; inspector de specialitate în administraţia publică; consultant administraţia publică; director general instituţie publică; expert în administrația publică etc.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

 

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF). Mediul concurenţial creează premise de dezvoltare şi evoluţie pozitivă acelor firme care se adaptează la cerinţele diverse ale unei astfel de pieţe. Atragerea şi gestiunea eficientă de fonduri în spaţiul comunitar de o diversitate direct proporţională cu complexitatea relaţiilor economico-sociale existente în acest spaţiu comun, şi reclamă specialişti capabili să identifice corect oportuniţăţile de finanţare şi să ia deciziile potrivite.

Posibile traiectorii de carieră: manager în domeniul financiar-economic, director economic, cadru didactic universitar, expert contabil, cercetător, consultant financiar, analist financiar, inspector gestionarea fondurilor europene, expert gestiunea fondurilor europene, consultant/expert autoritate regională/naţională de gestiune a fondurilor europene.

 

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

 

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF) – program de master înființat pentru completarea pregătirii profesionale a masteranzilor care ocupă poziții manageriale în comerţ şi industria ospitalităţii, prin îmbunătăţirea aptitudinilor acestora cu calificări în domeniul managementului, pentru implementarea unor strategii de dezvoltare sustenabilă a afacerilor în comerţ şi turism.

Posibile traiectorii în carieră: şef de agenţie sau de oficiu turism; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, director de agenţie de turism; manager în activitatea de turism; organizator al activităților de turism; conducător de întreprindere mică; patron în comerţ,servicii si turism; şef birou comerţ; analist în turism; agent de turism touroperator; agent de voiaj; organizator prestări servicii; economist; asistent de cercetare; cercetător economist;consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, servicii si turism.

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

Citeşte mai departe ...

Comunicat de presă Galați, învață să practici-practică să înveți !

MIV.v2.2014.2020 copy

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
Titlu proiect Galați, învață să practici-practică să înveți !
Nr. contract finanțare POCU/90/6.13/6.14/107799

COMUNICAT DE PRESĂ

20.07.2018

Galați, învață să practici-practică să înveți !

LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL, în calitate de Solicitant anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Galați, învață să practici-practică să înveți!”, POCU/90/6.13/6.14/107799, care se va implementa în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, județul Galați.

Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare pentru 250 de studenți înscriși în învățământul superior din Regiunea Sud-Est, ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitive, conform SNC și SNCDI.

Scopul proiectului urmează să fie atins pe de o parte, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 250 de studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii, iar pe de altă parte, prin organizarea și derularea programelor de practică și învațare la locul de muncă, cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitive, conform SNC și SNCDI, având ca rezultat creșterea nivelului de calificare al viitorilor angajați, precum și creșterea ocupabilității a minimum 44% dintre studenții participanți la stagiile de practică.

Cele 250 de stagii de practică vor fi derulate cu precădere în cadrul companiilor ce activează în domeniile identificate prin SNC, în vederea dezvoltării sectoarelor identificate ca fiind competitive în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 și anume: Turism și ecoturism; Textile și pielărie; Lemn și mobilă; Industrii creative; Industria auto și componente; Tehnologia informațiilor și comunicațiilor; Sănătate și produse farmaceutice; Energie și management de mediu; Bioeconomie (agricultură, silvicultură), industrie farmaceutică și biotehnologii; Procesarea alimentelor și a băuturilor.

Implementat de LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL, în parteneriat UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚIproiectul “Galați, învață să practici-practică să înveți!” POCU/90/6.13/6.14/107799, se va derula în perioada 21.06.2018-20.02.2020, și are o valoare totală de 2.214.471,52 lei și o valoare cofinanțare UE de 1.811.254,86 lei, fiind cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon:021 318 7120

lugera copy

sigla danubius


Descarca de aici comunicatul.

Citeşte mai departe ...

RAPORT PRIVIND CALIFICAREA OFERTANȚILOR în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

computer freelance graphs 34069

Numele competiției: „BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ”
Membrii comisiei au evaluat documentele depuse de:
1.ASOCIAȚIA DANKE
In urma evaluarii documentelor depuse in etapa de calificare si conform Grilei de verificare a conformitatii administrative, comisia de evaluare a constatat ca Asociatia DANKE nu corespunde criteriilor de calificare pentru parteneriat si,  în consecință, nu este eligibil pentru a intra în faza de evaluare și selecție a partenerilor.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin programul de finanțare, a rezultatelor așteptate și în special pentru asigurarea unui grup țintă suficient, este oricum necesar un număr mai mare de parteneri facând parte din categoriile eligibile, cu precădere universități, conform Ghidului Solicitantului, Secțiunea 1.4.
Având în vedere lipsa unui număr suficient de candidați, Universitatea Danubius din Galați, anunță renunțarea la constituirea prin procedura de selecție a acestui parteneriat.

RAPORT PRIVIND CALIFICAREA OFERTANTILOR [.pdf]

REZULTAT SELECTIE PARTENERI POCU [.pdf]

Citeşte mai departe ...

CURSURI DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE: INSCRIE-TE LA CURS! PARTICIPĂ LA CONCURS! CÂȘTIGĂ 33.000 EURO FINANȚARE NERAMBURSABILĂ!

afis smartProiectul „Start UP Smart 2.0” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și își propune prin activitățile sale încurajarea antreprenoriatului în Regiunea de Sud – Est, prin susținerea înființării de noi întreprinderi de către persoane fizice (șomeri, persoane inactive – inclusiv studenți, persoane care au un loc de muncă), care au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural din regiune și doresc să înființeze o afacere cu profil non-agricol în mediul urban.

Prin intermediul cursurilor de Competențe Antreprenoriale organizate în cadrul acestui proiect, participanții vor avea acces la informații valoroase de la formatori cu privire la elaborarea unui Plan de afacere calibrat pe ideea dumneavoastră.

Ulterior, vă puteți înscrie la Concursul de planuri de afaceri organizat în această toamnă și vă puteți număra printre cei 42 de antreprenori care vor primi până la 33.000 de euro finanțare nerambursabilă!

Cursurile sunt certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), fiecare curs are o durată de 40 de ore (5 zile de formare/curs; 8h/zi) și se încheie cu un examen care constă în prezentarea comisiei ANC a Planului de afacere elaborat la curs.

Participarea este gratuită, cheltuielile cu cazarea, mesele, pauzele de cafea și decontul transportului fiind asigurate prin intermediul proiectului.

Cursul are loc in perioada 2-7 iulie 2018 la Complex Turistic Magura, judetul Buzau.

Inscrierile pentru curs se fac pe site-ul: http://www.startupsmart.ro/inscrie-te/

Mai multe detalii și înscrieri pe www.startupsmart.ro.

Persoană de contact: Dana Miron – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 0720 040 168

 

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

UN NOU PROGRAM DE MASTER DE INTERES PENTRU DOMENIILE: RELAŢII EXTERNE, SECURITATE, ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ

afis master nou comunicare copyProgramul de master Managementul Securității în Relațiile Internaționale din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale se adresează absolvenților de studii de licență care doresc să se specializeze și să dezvolte o carieră profesională în domeniul relațiilor internaționale și a studiilor de securitate.

Misiunea programului de masterat profesional este de a pregăti specialişti capabili să opereze cu politicile și strategiile de securitate în contextul actual al relațiilor internaționale, competenți în gestionarea fluxului de informaţii în contextul actual al relațiilor internaționale.

Programul de masterat profesional cu specializarea Managementul Securității în Relațiile Internaționaleîși propune să acopere nevoile de pregătire ale personalului angrenat în unități cu rol major în implementarea politicilor și strategiilor de securitate, într-o concepție care vizează problematica securității naționale și regionale în spațiul sud-est european în care România se poziționează ca important furnizor de securitate.

În cadrul acestui program de masterat vor preda cadre didactice cu formare practică și expertiză deosebită în domenii precum științe politice, studii de securitate, științe militare, relații economice internaționale și drept internațional.

Competențe

-          Însușirea principalelor concepte teoretice referitoare la sistemele de securitate internațională și națională, de apărare a legalității, interesului persoanei și al comunității.

-          Formarea de abilități și atitudini în contextul dinamicii care afectează mediul de securitate național și internațional al principalilor actori internaționali.

-          Prezentarea teoretică și practică a informațiilor despre instituțiile internaționale și europene și a pachetului legislativ referitor la siguranța cetățeanului, siguranța mediului, interesul persoanei și legislația internațională.

-          Dezvoltarea unor abilități de corelare și înțelegere a caracteristicilor socioeconomice și culturale ale securității teritoriului și operarea cu concepte de specialitate: securitate națională, regională, internațională, securitate economică, securitatea organizațională etc.

-          Formarea și dezvoltarea abilităților de înțelegere, analiză și implementare a tehnicilor manageriale de criză, gestionare a conflictelor, negociere și cooperare, cu accent asupra perspectivelor de securitate.

Oportunități în carieră, posibilități de angajare și/sau perfecționare:

-          Structuri ale administrației publice locale, naționale și internaționale, instituții care compun Guvernul României.

-          Structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Național de Informație, Ministerului Muncii și Justiției Naționale și Ministerul Educației Naționale.

-          Unități militare și autorități teritoriale de ordine publică care aparțin Inspectoratului General al Poliției Române, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Serviciului Român de Informații, Poliției Locale.

-          Organizații și structuri private naționale și internaționale.

Ocupaţii posibile prevăzute în COR: consultant de securitate (242113), referent relații externe (241913), manager de securitate (121306), manager pentru ordine și siguranță publică

Discipline de studiu: Politici și strategii de securitate în Europa de Sud-Est; Europa de Sud-Est în relațiile internaționale; Impactul migrației asupra securității internaționale; Dimensiuni operaționale în combaterea terorismului; Fundamentele securității în lumea contemporană; Instituții și organizații internaționale de securitate; Managementul securității economice; Dimensiunea psihologică în Intelligence-ul de securitate; Tehnici de negociere și mediere în soluționarea diferendelor internaționale; Analiza discursului diplomatic; Managementul politicii externe și de securitate națională; Managementul securității și prevenirii situațiilor de criză; Managementul Intelligence-ului strategic de securitate; Cultura de securitate în societatea contemporană; Cooperarea în relațiile internaționale din regiunea Dunăre-Marea Neagră; Managementul conflictelor în secolul al XXI – lea.

În planurile de învăţământ sunt incluse stagii de practică de specialitate, în anul I și II de studiu, însumând 140 de ore. Practica se realizează în instituții și unități de profil conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

DETALII ADMITERE

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ZIUA DUNĂRII, CELEBRATĂ DE UNIVERSITĂȚILE RIVERANE LA KIEV

daie primaA opta ediție a Conferinței internaționale ” Dunărea – Axă a Identității Europene”

În urmă cu opt ani, la inițiativa Universității ”Danubius”, universități riverane Dunării: Universitatea Anghel Kanchev din Ruse, Universitatea EDUCONS, NoviSad Serbia, Universitatea de Stat din Izmail, Universitatea de Cultură din Kiev și Universitatea din Cahul Republica Moldova au organizat prima ediție a unui eveniment științific de amploare dedicat Dunării: Conferința internațională ”Dunărea – Axă a Idențității Europene. Devenit tradiție, acest eveniment este găzduit, pe rând, de către universitățile partenere în elogierea științifică a fluviului.

A opta ediție a acestei conferințe s-a desfăurat, în acest an, cu trei zile în avans la Universitatea Națională de Cultură și Arte din Kiev – Ucraina, nu pe data de 29 iunie – Ziua internațională a Dunării ci în ziua de 26 iunie.

Problematica amplă a acestui prestigios eveniment științific cu participare internațională acoperă teme majore precum: Legislaţia şi economia danubiană; Comunităţile locale: diacronie şi sincronie şi Construcţia europeană între deziderat şi realitate.

daie rectandRectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy PUSCĂ, a deschis lucrările conferinței printr-un apel optimist adresat partenerilor de a valorifica noile parteneriate europene în vederea dezvoltării unor relații interinstituționale fundamentate pe cooperarea continuă, constructivă care să conducă în viitorul apropiat la proiecte comune europene (cu precădere în domeniul Strategiei Dunării), să folosească resursele acestui parteneriat și care să aducă rezultate palpabile, un plus de valoare în mediile academice ale României și ale Ucrainei. În același context, domnia sa a subliniat importanța dezvoltării de programe de cercetare comune, care să pornească de la rezultatele existente și care să conducă la accesarea comună de noi proiecte de cercetare în cadrul acestui parteneriat.

DAIE CARTERECTORNOS

,,Viitorul ne aparține, un viitor care ne dorește împreună, într-o Europă unită, o Europă a educației și a culturii”, a concluzionat Rectorul Universității ”Danubius”.

DAIE RB

Domnul Conf. univ. dr. Emanuel - Ștefan Marinescu, Prorector Relații Internaționale al Universității ”Danubius” din Galați a subliniat importanța parteneriatului România-Ucraina,  atât la nivel academic cât și prin prisma deschiderii europene a Ucrainei către valorile unui viitor comun. În acest sens, Strategia Dunării, reprezintă un important punct de pornire al acestui nou parteneriat academic România – Ucraina în vederea cooperării universităților prezente în procesul de internaționalizare universitară, în sprijinirea reciprocă a extinderii rețelelor de cooperare academică ale partenerilor și conectarea acestora în vederea unui viitor European comun al învățământului superior și pentru crearea de capacități instituționale comune în Orizontul 2020.

,,Ne aflăm într-un moment al deschiderii reciproce, fără precedent în istoria recentă și avem datoria să clădim o nouă Europă, care sa ducă mai departe mesajul de cultură și civilizație al tuturor partenerilor, o Europă care să dovedească că prin intermediul științei, culturii și artelor se poate crea un climat de încredere, un echilibru stabil, favorabil dezvoltării. În acest climat, programele de mobilități destinate studenților, profesorilor și personalului non didactic, în cadrul acestui parteneriat academic, sub egida ERASMUS+, reprezintă un prim pas, un efort în vederea convingerii membrilor comunităților academice partenere cu privire la beneficiile implicării active în proiectele comune dar și în probarea valorii acestora ca ambasadori ai țării lor și ai mediului universitar din care provin. ”

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI/PARTENERI SOCIALI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

AGREEMENTUniversitatea "Danubius” din Galați, cu sediul în bld. Galați, nr. 3, județul Galați, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor acorduri de parteneriat cu parteneri sociali din învățământul superior sau din medii publice și private, în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

Numele competiției: BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ”

Având în vedere lansarea apelului de proiecte Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10., Universitatea "DANUBIUS" din Galați, cu sediul in Mun. Galați, B-dul Galați, nr. 3 intenționează să depună proiecte în calitate de Beneficiar.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi susținute în mod corelat și unitar acțiuni care vor conduce la creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar, în special pentru categoriile de studenți netradiționali sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe populația roma, corelat cu OS 6.7. Acestora li se vor adăuga acțiuni din cadrul OS 6.9., în vederea realizării și furnizării unor materiale, moduri de lucru și tehnici educaționale bazate pe nevoile studenților, în cadrul unor cursuri cu componentă antreprenorială, precum și cele din cadrul OS 6.10., menite să asigure formarea specializată pentru personalul didactic din învățământul universitar, care va asigura expertiza în cadrul dezvoltării și furnizării programelor antreprenoriale studenților din grupul țintă al proiectelor.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite, cu deosebire, dezvoltarea și furnizarea de cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă adresate studenților din anii terminali ai ciclului de studii de licență din învățământul terțiar universitar, precum și activități de tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, activități remediale, servicii de coaching etc. cu scopul susținerii finalizării studiilor superioare și a creșterii angajabilității absolvenților.

Vor fi susținute activități de formare specifică adresate personalului didactic din învățământul superior în relație cu: proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale adresate studenților, în special din categorii vulnerabile, din anii terminali ai ciclului de licență, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare (ex.: studii, învățare bazată pe proiecte reale, învățare colaborativă, experimentare etc.), solicitarea și utilizarea feedback-ului și o evaluare eficientă a rezultatelor învățării, servicii suport pentru studenți etc.

PROFILUL PARTENERILOR

Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili sunt prezentate în Ghidul specific, secțiunea 1.4.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE:

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE
Activitate Perioada de desfășurare
Publicarea anunțului de selecție a partenerilor 29 iunie 2018
Depunerea dosarelor 2iulie 2018 — 5 iulie 2018, ora 1600 — termen limită
Evaluarea dosarelor 6iulie 2018
Anunț candidați admiși 6iulie 2018
Depunere contestații 9iulie 2018 ora 1400 — termen limită
Soluționarea contestațiilor 10iulie 2018
Publicarea rezultat final privind partenerii selectați 10iulie 2018

CITEȘTE AICI ANUNȚUL COMPLET DE SELECȚIE A PARTENERILOR

DESCARCATI DOCUMENTELE:

ADRESA DE INAINTARE

SCRISOARE DE INTENTIE

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE

FISA PARTENER

Persoane de contact:
Cătălin MUSTAȚĂ, tel. 0723 498090, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Andra MARCU, tel. 0753 612085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Purtator de cuvant - Uniersitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

BURSE DE STUDIU SI DE PLASAMENT ERASMUS +! ANUNT SELECTIE STUDENTI

poza ERASMUS copyAnunt Selectie Studenti KA103

Dragi studenti,

Universitatea „Danubius” organizează o noua selecție a studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studiu în anul universitar 2018-2019 si de plasament in vara anului 2017-2018.

Prin intermediul programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru/ un an universitar sau desfășura mobilități de plasament la una dintre instituțiile membre ale Programului Erasmus+ din Europa, sau, in cazul mobilităților de plasament, la o companie eligibilă.

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează angajarea și dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactele cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Studenții Erasmus au posibilitatea de a fi “ambasadori” ai universității și țării lor, de a acționa și de a decide pe cont propriu, de a dobândi experiență academică și de a-și face prieteni noi, din țări diferite.

Etapele selecției sunt următoarele:

1. Interviu de selecţie 27.07.2018 şi termen limita de depunere a dosarului: 26.07.2018, la biroul Erasmus+, sala A3

 Documente necesare pentru dosarul de candidatura:

- CV Europass (în limba engleză);
- Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
- Situaţie şcolară (in original);
- Certificat lingvistic (în copie) – daca studentul nu detine un astfel de certificat, acesta va sustine, conform calendarului selectiei un test de competenta lingvistica

-Declaratie-tip

-Formular-tip de inscriere la concursul de selectie

2. Test de limbă străină :
Data susținerii testului de limbă străină va fi stabilită după interviul de selecție. Testul va fi susținut la limba engleză.

 Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

- Studenții de la studii de licență, anii I sau II: studenții din anul I (studii de licență) pot participa la selecție. In cazul mobilitatilor de studii, studenților trebuie să fie înscriși cel puțin în anul 2 de studii (studii de licență); 

-  Studenții de la masterat;

- Studenții integraliști, cu rezultate academice bune (media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7);

- Absolvenții promoției 2018 (studenţi în timpul ultimului an de studiu) vor putea participa la un stagiu de practică (mobilitate de plasament) în măsura în care vor fi selectați în cadrul acestui apel înainte de finalizarea  anului universitar 2017-2018. Ulterior selecţiei, aceştia pot să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

- Studenții care au o cunoaștere bună a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă

Universităţile membre ale programului în care puteți derula mobilităţi Erasmus+ de studiu sunt:

Bulgaria – Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”

Macedonia - Goce Delchev University - Stip

Cehia – Mendel University in Brno

Croația – University of Zagreb

Franţa – Universitatea “Jean Monnet” – Saint-Etienne
Italia – Universitatea din Camerino

Italia – Universitatea din Macerata

Italia – University of Cassino and Southern Lazio

Italia- University of Messina
Grecia – Universitatea din Piraeus

Grecia - National Technical University of Athens N.T.U.A.

Letonia – Riga Stradins University

Letonia - Information Systems Management Institute (ISMA)

Lituania - Alytaus Kolegija University of Applied Sciences

Norvegia - University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Campus Alta
Polonia – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Polonia – Philological School of Higher Education in Wroclaw
Polonia – Adam Mickiewicz University, Poznan 
Polonia – Opole University
Polonia – University of Lodz
Polonia – Radom Academy of Economics

Polonia – Janusz Korczak University of Pedagogy in Warsaw

Spania – Universitat Rovira I Virgili

Spania - Universidad Rey Juan Carlos
Slovenia Faculty of Commercial and Business Sciences

Ungaria – University of Szeged

Atenție ! Această listă nu este exclusivă. În cazul în care doriți sa participați la selecție și să efectuați mobilitatea în cadrul unui alt centru universitar sau organizație eligibilă, acest lucru este posibil. Vom lua legătura cu organizația respectivă și vom face toate demersurile pentru a vă sprijini.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa contactați echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius:

Biroul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00

Tel: +40757 028 428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Succes tuturor studenților candidați!

 

Purtator de cuvant - Universitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PROTECTIA JURIDICA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL - ABSOLVIREA PRIMULUI CURS AL PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR

poza datePrima serie a programului postuniversitar Protectia Juridica a Datelor cu Caracter Personal a sustinut examenul de certificare.


O adevarata sarbatoare care a reunit idei academice cu solutii practice, un bilant al rezultatelor teoretice si practice ale unor controversate aspecte din practica specialistilor si viitorilor specialisti in domeniul protectiei datelor cu caracter personal din diferite domenii de activitate (avocati, farmacisti, companii de constructii, firme de consultanta etc.).


Examenul de certificare a competentelor dobandite in urma parcurgerii celor 184 de ore de curs Protectia Juridica a Datelor cu Caracater Personal a fost prilejul expunerii unor aspecte deosebit de importante pentru practica operatorilor de date cu caracter personal dar si pentru drepturile persoanei vizate, pornind de la la numirea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, principiile GDPR, contractele specifice protectiei datelor cu caracter personal si pana la drepturile consumatorilor in comertul online.

Felicitam absolventii acestui curs si anuntam deschiderea inscrierilor la urmatorul curs postuniversitar Protectia Juridica a Datelor cu Caracter Personal.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus